You are currently viewing TRAVAUX DE RENOVATION DE ROUTES A OUED ECHATI

TRAVAUX DE RENOVATION DE ROUTES A OUED ECHATI

  • Lieu : – Tronçon 1-1 : ACHKADA/ABOUGARADKA/GUIRA :8Km
   – Tronçon 1-2 : ZALOUAZE/ZOUAIA/TAMAZAOUA/AGAR :12,2Km
   – Tronçon 1-3 : GUIRA/ELMATAR :8Km
  • Date de commencement : Fin 2010
  • Date d’achèvement :  28,2Km